เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|
           เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า  มารยาทไทย  เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของคนไทย โดยเฉพาะการไหว้ซึ่งเป็นที่รู้จัก และกล่าวถึงกันโดยทั่วไปว่า ไม่มีใครที่จะไหว้สวยได้เหมือนคนไทย ความชื่นชมเหล่านี้หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า ความประทับใจใน "การไหว้" ของคนไทยเกิดขึ้นจากอุปนิสัยที่แท้จริง ของคนไทยที่มีความนอบน้อม ความเคารพในอาวุโส รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเหตุนี้การไหว้ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง จึงเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกด้วยใจ และเต็มไปด้วยความงดงาม อ่อนโยน

           "มารยาท" หมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ มารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การแสดงความเคารพ การส่งของและการรับสิ่งของ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การแสดงกิริยาอาการ
การรับประทานอาหาร การให้และการรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ


วีดิทัศน์สาธิตมารยาทไทย
มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ มารยาทในการแสดงความเคารพแบบสากล
มารยาทในการยืน มารยาทในการเดิน
มารยาทในการนั่ง มารยาทในพิธิการต่างๆ

© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)