กิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มธนชาต

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ถือเป็นหลักการดำเนินธุรกิจอีกประการหนึ่งที่กลุ่มธนชาตได้มุ่งเน้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้กรอบของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มธนชาตสามารถพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธนชาตได้มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธนชาตให้มากที่สุด ได้แก่

๑. การต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชั่น

๒. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

๓. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

๔. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

๕. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่การธำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทยและการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจำวันโดยส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับคนไทยไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและสร้างสมดุลในค่านิยมทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยและร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปซึ่งวัฒนธรรมทางด้านภาษาไทยและมารยาทไทยนั้นจัดเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดีโดยกิจกรรมหลักตามโครงการมี ๒ รูปแบบได้แก่การแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทยซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในนามของสถาบันเพื่อแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยอีกด้วย

คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข

ธนาคารธนชาต มุ่งหวังส่งเสริมการรณรงค์ให้สังคมไทยได้ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้พอดีกับรายได้ของตนเอง และเป็นการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งก็คือการมีความรู้ทางการเงิน และการออมเงิน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนและมั่นคง อันเป็นไปตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

ธนาคารได้ดำเนินการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาเป็นประจำต่อเนื่องโดยจุดเริ่มต้นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๔๙ ณวัดแก้วโกรวารามจังหวัดกระบี่จากนั้นธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระอารามหลวงปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย

ในการนี้บริษัทในกลุ่มธนชาตลูกค้าคู่ค้าต่างๆรวมทั้งผู้บริหารพนักงานและประชาชนทั่วไปได้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วัดพร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

โครงการสะพานบุญ จัดขึ้นเพื่อต้องการเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ให้คือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลและผู้รับ องค์กรสาธารณกุศลในกลุ่มต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ่านช่องทางธนาคารซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ธนาคารได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาดซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีโดยมีจุดเริ่มต้นในปี ๒๕๑๙ เมื่อธนาคารศรีนครจำกัด (มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) ซึ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาดภายใต้ชื่อร้านกาชาดธนาคารศรีนครต่อมาในปี ๒๕๔๕ ธนาคารศรีนครรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยจึงได้มีการออกร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทยโดยใช้ชื่อว่าร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทยและในปี ๒๕๕๔ เมื่อธนาคารรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทยจึงได้มีการออกร้านในนามของธนาคารธนชาตโดยในปัจจุบันธนาคารยังคงเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปีณบริเวณสวนอัมพร

เป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาตผลิตปฏิทินที่ทรงคุณค่ามอบเป็นของขวัญและส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้กับลูกค้าและผู้มีอุปการคุณการออกแบบปฏิทินของธนาคารฯ เน้นประโยชน์ด้านการใช้สอย บอกวันเวลาที่ชัดเจน ที่พิเศษและแตกต่างก็คือ ธนาคารฯ ได้สรรค์สร้างเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ทั้งสาระความรู้ ผสานด้วยความล้ำสมัย เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสื่อที่ทรงคุณค่าทั้งด้านวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ และโสตศิลป์ ในปฏิทินของทุกๆ ปี

บทความล่าสุด