เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|
           ประเทศไทยของเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศ ที่มีภาษาประจำชาติ ซึ่งเราเรียกได้อย่างภาคภูมิใจว่า "ภาษาไทย" ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา

           ถึงแม้คนไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมจากภายนอกประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศ ทำให้การแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ภาษาไทย ธนาคารธนชาตจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่านฟังเสียงเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันดำรงรักษาภาษาไทยให้งดงามยั่งยืนอยู่คู่ชาติตลอดไป

           หลักการอ่านภาษาไทย ก็คือการเปล่งเสียง แสดงความหมายของคำไปสู่ผู้อ่านและผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งหลักในการอ่านภาษาไทยมีอยู่ ๕ ประการ คือ เรื่องของเสียง อักขรวิธี ลีลาการนำเสนอ ความถูกต้อง และความชัดเจน


วีดิทัศน์สาธิตอ่านฟังเสียง
อ่านออกเสียง

© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)