ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย”ภายใต้โครงการธนชาตริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย


ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย”ภายใต้โครงการธนชาตริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาณ ห้องศาลาสวนมะลิ อาคารธนชาต สวนมะลิ เป็นการอบรมและเผยแพร่การปฏิบัติมารยาทไทยที่ถูกต้อง แก่ครูและอาจารย์ เพื่อให้เป็นต้นแบบนำไปเผยแพร่แก่นักเรียนนักศึกษา อันจะเป็นการดำรงและสืบทอดมารยาทไทย อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ

โดยมีคุณเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) เป็นประธานเปิดงานและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ให้การอบรม งานนี้ได้รับความสนใจจากครูอาจารย์ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก  ภาพประกอบคิดได้ ก็ทำได้
เบอร์โทรธนาคารธนชาต