สำหรับคนที่มีรถยนต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือ เรื่องของการซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ต้องซื้อกันแบบปีต่อปี ดังนั้น หากจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้คุ้มค่าควรเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ทั้งนี้ก็เพราะว่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทนั้นจะมีมูลค่าต่างกัน อีกทั้งเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นช่องทางติดต่อที่สะดวก ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือรวดเร็ว

#ธนชาต #Rethink

Related projects