สังคมไทยในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก  เพราะคนเรามักชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ถือเอาความสะดวกสบายเป็นหลัก ทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันนั้นเหมือนมีความใส่ใจต่อกันน้อยลง จนบางครั้งอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไปโดยแบบไม่รู้ตัว “มารยาททางสังคม”  จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของของทุกคนที่ควรจะเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

             แคมเปญ “เท่อย่างไทย” จะมาเติมเต็มมารยาทสังคมให้เด็กรุ่นใหม่หัวใจไทย โดยจะหยิบเรื่อง มารยาททางสังคมที่ดี การวางตัว ตลอดจนการใช้ภาษา คำพูดคำจาในสถานการณ์ต่างๆ ว่าใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมต่อสถานการณ์และสถานที่นั้น ๆ  มาพูดให้ดูง่าย สนุกและสามารถใช้ได้จริง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้อยู่ในเว็บไซต์ http://www.thanachartcsr.com/thaiculture/kb/
โดยภายในเว็บไซต์จะนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมาเป็นตัวอย่างให้เยาวชนและคนไทย สามารถเห็นภาพว่าควรใช้มารยาทไทยแบบไหนในสถานการณ์นั้นๆ เช่น  มารยาทที่ดีในการคอมเมนท์บน Social Media ,มารยาทบนโต๊ะอาหาร รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทและการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันอีกด้วย
 
             เพราะเรื่องมารยาทสังคมนั้น เยาวชนรุ่นใหม่ มักเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องวิธีการเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะเพื่อความเป็นระเบียบ ความจริงแล้วมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งคนไทยยังได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติมาช้านานว่า เป็นผู้มีมารยาทอ่อนโยน นุ่มนวล น่ารักเป็น และยังเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกัน ดังนั้น การให้เยาวชนได้เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 
             โดยเราต่อยอดจากโครงการ “ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ที่มีเป็นเนื้อหาที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทยและการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับคนไทยและยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา
             

             ธนชาตจึงเชื่อว่าแคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนไทย ทุกเพศทุกวัยของชาติ ให้รักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ให้คงอยู่คู่สังคมต่อไปอย่างยั่งยืน และทำให้คนไทยปฏิบัติต่อกันตามครรลองที่ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตาม

 

TNC-Adver-Young_Thai-08-11-2017-01-2

 

 

Related projects