Rethink: เงินกู้ในยามฉุกเฉิน

ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแม้ว่าเราจะมีการจัดสรรเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้ว แต่บางครั้งด้วยเหตุสุดวิสัยก็อาจจะทำให้เงินที่สะสมไว้ไม่เพียงพอหรือจำนวนเงินมากเกินกว่าที่เตรียมไว้

Rethink: ลงทุนอย่างไรให้ชีวีมีสุข

ในชีวิตการลงทุนยามที่เราได้รับผลตอบแทนดี ลงทุนแล้วมีกำไรก็เป็นธรรมดาที่ชีวิตจะมีความสุข แต่บ่อยครั้งที่การลงทุนก็ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาจจะขาดทุนบ้างในบางเวลา