องค์กรที่ร่วมโครงการ

โครงการสะพานบุญของธนาคารธนชาตมีองค์กรสาธารณกุศลเข้าร่วมโครงการหลายองค์กร โดยองค์กรที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากประชาชน  ในปัจจุบันมีองค์กรสาธารณกุศลที่เข้าร่วมโครงการสะพานบุญ ทั้งหมด ๑๗ องค์กร ได้แก่

๑. สมาคมส่งเสริมสถานภาพ

๒. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

๓. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๔. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

๕. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๖. มูลนิธิรามาธิบดี

๗. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนี

๘. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

๙. มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๐. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

๑๑. มูลนิธิพระดาบส

๑๒. มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

๑๓. มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๔. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

๑๕. มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

๑๖. โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์

๑๗.​ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ