ประวัติความเป็นมา

การออกร้านงานกาชาด เป็นกิจกรรมที่ธนาคารธนชาตได้ร่วมกับสภากาชาดไทยในการออกสลาก เพื่อนำรายได้สุทธิจากการจำหน่ายสลากกาชาดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย โดยการออกร้านงานกาชาดนี้มีจุดเริ่มต้นในปี .. ๒๕๑๙   โดยธนาคารศรีนครได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมออกร้าน ภายใต้ชื่อ ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร

ต่อมาในปี .. ๒๕๔๕ ธนาคารศรีนครได้รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย การออกร้านกาชาดในครั้งต่อไปจึงถูกจัดขึ้นในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้ชื่อ ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย และในปี .. ๒๕๕๔ เมื่อธนาคารนครหลวงไทยได้รวมกิจการกับธนาคารธนชาต นับแต่นั้นมา การออกร้านงานกาชาดจึงได้ออกร้านในนามธนาคารธนชาตมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงถือเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนเพียงแห่งเดียวของไทยที่ได้เข้าร่วมออก ร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี บริเวณสวนอัมพร โดยได้มีการพัฒนารูปแบบการออกร้านให้ทันสมัยโดยมีวัตถุประสงค์มุ่ง เน้นเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน

โดยธนาคารได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้สุทธิจากการออกสลากกาชาดธนาคารธนชาต และการออกร้านงานกาชาด เป็นปีละประมาณ ๖ ล้านบาท