ประวัติความเป็นมา

ธนาคารธนชาต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยธนาคารได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง และปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย จุดเริ่มต้นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี .. ๒๕๔๙  วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘

สำหรับปี .. ๒๕๕๘ นี้ ทางธนาคารธนชาตได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้นำไปถวาย วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   โดยมีกำหนดการพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทานในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธนาคารธนชาตจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง (วัดกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   โดยผู้มีจิศรัทธาสามารถร่วมถวายปัจจัยได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีที่ผ่านมา

ในปี .. ๒๕๕๗ ธนาคารธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นำไปถวาย วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วัด เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สัก เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๑๗,๔๖๖.๙๓ บาท และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๕๑ ทุน

ประวัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยธนาคารธนชาต
ปี พ.ศ. รายชื่อพระอารามหลวง จังหวัด ถวายปัจจัย
๒๕๕๘ วัด มัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา กำลังดำเนินการ
๒๕๕๗ วัด พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๑๐,๘๑๗,๔๖๖.๙๓ บาท
๒๕๕๖ วัด ธาตุ ขอนแก่น ๑๐,๔๑๓,๐๒๘.๒๕ บาท
๒๕๕๕ วัด ธรรมบูชา สุราษฎ์ธานี ๗,๕๔๓,๓๙๘.๘๗ บาท
๒๕๕๔ วัด ป่าประดู่ ระยอง ๗,๙๗๗,๔๒๒.๒๗ บาท
๒๕๕๓ วัด โพธิสมภรณ์ อุดรธานี ๕,๗๓๗,๓๐๘.๔๒ บาท
๒๕๕๒ วัด เจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ๕,๖๔๑,๓๐๔.๒๗ บาท
๒๕๕๑ วัด พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้
๒๕๔๙ วัด แก้วโกรวาราม กระบี่ ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้