พันธกิจ

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้าสู่ความสำเร็จ โดยมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจภายในกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น ได้มีการกำหนดให้ดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR In Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After Process) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มธนชาตมากที่สุด

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ : CSR In Process
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ถึงแม้ว่าในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการใช้พลังงานในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พนักงานในกลุ่มพนักงานและหน่วยงานต่างๆ โดยมี “คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นผู้กำหนดมาตรการ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล

ด้านสังคม (Social)

ในประเด็นด้านสังคม กลุ่มธนชาตให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์ที่องค์กรมีต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดให้มีการแสดงความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่

– การบริหารแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านแรงงานที่รัฐบาลกำหนด คำนึงถึงผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับให้เท่าเทียมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอีกด้วย

– ส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธนชาตมีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างชัดเจนว่า จะไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

– การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า กลุ่มธนชาตได้ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการกำหนดกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสภาวะต่างๆ ทั้งข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในระบบฐานข้อมูล ข้อมูลในเครือข่ายสื่อสาร และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงขององค์กรได้ นอกจากการรักษาความลับแล้ว อีกประเด็นที่กลุ่มธนชาตให้ความสำคัญ คือ การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อย โดยกลุ่มธนชาตสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั้ง 620 สาขา และศูนย์ธุรกิจทั่วประเทศ

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

กลุ่มธนชาตตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล และตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขึ้น รวมทั้งได้กำหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยกลุ่มธนชาตได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เน้นการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทาง และสื่อต่างๆ รวมทั้ง จัดอบรมและผลิตสื่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเป็นประจำและต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (กิจกรรมเพื่อสังคม) : CSR After Process

นอกจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR In Process) ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ธนาคารธนชาตยังคงให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ หรือ CSR After Process (กิจกรรมเพื่อสังคม) โดยโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการนั้นครอบคลุมประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา และด้านการศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ธนาคารธนชาตเห็นความสำคัญและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ โดยธนาคารธนชาตได้ร่วมสืบทอดโครงการด้านการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

อันเป็นการแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องมาแล้ว 44 ปี ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของภาษา มารยาทไทย และทำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้ร่วมประกวดแสดงความสามารถในการใช้มารยาทไทยที่ถูกต้องและงดงามอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตได้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ครุฑ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติความเป็นมาขององค์ครุฑ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และมีความผูกพันกับความศรัทธาของคนไทยมาช้านาน โดยได้อัญเชิญองค์ครุฑจากสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาประดิษฐานไว้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารธนชาต จ.สมุทรปราการ

อีกทั้งธนชาตธนชาตยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสืบสานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อความมีส่วนร่วมกับชุมชน อาทิ เช่นประเพณียี่เป็ง ประเพณีรับบัว และเทศกาลกินเจ เป็นต้น

ด้านศาสนา

ธนาคารธนชาตได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงด้วยพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมา 8 ปี รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด

ด้านการศึกษา

กลุ่มธนชาตมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม โดยมีมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ที่ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องการมอบทุนการศึกษา มอบหนังสือพร้อมชั้นหนังสือ การสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด ให้กับโรงเรียนต่างๆ  ทั้งยังช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 กว่า 40 โรงเรียน และติดตามคอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังมีกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังคงเดินหน้าดำเนินการต่ออีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “ธนชาตเพื่อกาชาด” อันเป็นการหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย จากการออกสลากกาชาดธนาคารธนชาตและการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปีที่สวนอัมพร

การจัดการ “โครงการสะพานบุญ” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้และผู้รับเข้าหากัน ผ่านการทำบุญรูปแบบใหม่ คือการบริจาคเงินโดยตรงให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ผ่านช่องทางการเงินของของธนาคารธนชาต และยังร่วมสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์  จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ของไทย ให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนโดยรวม

ทั้งหมดนี้ คือกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ ที่กลุ่มธนชาตสร้างสรรค์ให้กับสังคมด้วยความห่วงใยและใส่ใจเพื่อเติมเต็มความต้องการให้กับสังคมอย่างตรงจุดต่อไป