เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|


ข้อมูลระบบ
อีเมล์ *
 ระบุอีเมล์ของท่าน
รหัสผ่าน *
 ใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
ยืนยันรหัสผ่าน *
 ใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ


คุณสมบัติผู้สมัคร
-  ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรง
-  กรุณานำหนังสือส่งตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่ลงนามโดยผู้บริหารสถาบัน
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันแข่งขัน
ข้อมูลของครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *0 - -
(0x - xxxx - xxxx)
ข้อมูลของสถาบันการศึกษา
คำนำหน้าสถาบันการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา *
ชื่อสถาบันการศึกษาที่จะแสดงบนเกียรติบัตร
เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
สถาบันการศึกษาของท่านอยู่ในเขตการแข่งขันภาค---
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทและระดับที่ครู/อาจารย์รับผิดชอบ
ประกวดมารยาทไทย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ระดับ ป.๑ - ป.๖
ระดับ ม.๑ - ม.๖


ประกวดมารยาทไทย
ระดับ ป.๑ - ป.๓
ระดับ ป.๔ - ป.๖
ระดับ ม.๑ - ม.๓
ระดับ ม.๔ - ม.๖
ระดับอุดมศึกษา และ ปวส.


แข่งขันอ่านฟังเสียง
ระดับ ป.๑ - ป.๓
ระดับ ป.๔ - ป.๖
ระดับ ม.๑ - ม.๓
ระดับ ม.๔ - ม.๖
ระดับอุดมศึกษา และ ปวส.
( กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง)

© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)