เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|
   
ปี ๒๕๑๕ เริ่มจัดประกวด "มารยาทไทย" ในนามธนาคารศรีนคร
ชื่อโครงการ "การประกวดมารยาทไทยศรีนคร"
   
ปี ๒๕๒๓ เริ่มจัดประกวด "อ่านฟังเสียง" ในนามธนาคารศรีนคร
ชื่อโครงการ "การแข่งขันอ่านฟังเสียงไทยศรีนคร"
   
ปี ๒๕๓๔ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในนามโรงเรียนราชินี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
   
ปี ๒๕๓๘ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ ๔ - อุดมศึกษา ในนามโรงเรียนจิตรลดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
   
ปี ๒๕๓๘ ขอพระราชทานพระราชานุญาต ขอถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ กิจกรรม กิจกรรมละ ๔ ระดับ
   
ปี ๒๕๔๕ เมื่อธนาคารศรีนคร ได้ควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย จึงเริ่มจัดแข่งขัน ในนาม
ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย"
   
ปี ๒๕๕๐ ได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ด้านวัฒนธรรม จาก
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
   
ปี ๒๕๕๔ เมื่อธนาคารนครหลวงไทย ได้ควบรวมกับธนาคารธนชาต จึงเริ่มจัดแข่งขัน ในนาม
ธนาคารธนชาต ชื่อโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"
   
ปี ๒๕๕๗ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้แทนสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน "โครงการธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗" เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัล พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน และผู้บริหารธนาคารฯ เข้าเผ้าทูลละออกพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๙:๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา    รายละเอียด
   
ปี ๒๕๖๐ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔๖
   
© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)