เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
|
|
|
|

กิจกรรม "การแข่งขันอ่านฟังเสียง"
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา
ของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถ
อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
     

ดาวน์โหลดใบสมัคร

นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชาย และ หญิง

ดูรายละเอียด
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาคเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคใต้ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคเหนือ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคใต้ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อตัวแทนภาค
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล

ดูรายละเอียด

รอบคัดเลือก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รอบชิงชนะเลิศครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคใต้ การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคเหนือ การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ธนาคารธนชาตเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙

> งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย " ครั้งที่ ๔๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศ การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓

> รายนามผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖

> รายนามผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย"
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของ
วัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ของชาติ
     

ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชาย และ หญิง

ดูรายละเอียด
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาคเหนือ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคใต้ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
สมัครวันนี้ ถึง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคเหนือ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคใต้ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
วันที่ ๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
(ทั่วประเทศ)
วันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อตัวแทนภาค
เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล

ดูรายละเอียด

รอบคัดเลือก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


รอบชิงชนะเลิศครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคใต้ การประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคเหนือ การประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดมารยาทไทย โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

> ภาพบรรยากาศรอบคัดเลือก การประกวดมารยาท โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕ ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๕๙

> งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย " ครั้งที่ ๔๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

> ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓

> รายนามผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "การประกวดมารยาทไทย" โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖

> รายนามผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "การประกวดมารยาทไทย" โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๕
© ๒๕๕๖ สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)