เข้าสู่ระบบ  (ลืมรหัสผ่าน)    (สมัครสมาชิกใหม่)
| | | |

...กว่า ๔๔ ปี ที่ธนาคารธนชาตตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ธนาคารฯ มีความ
ภาคภูมิใจ ใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าประกวด
มารยาทไทยและอ่านฟังเสียงภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๘

และเนื่องในปีมหามงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ธนาคารฯ จึงได้ริเริ่มจัดประกวด
มารยาทไทยเพิ่มเติมสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ด้วย

ตัวอย่างวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ตัวอย่างขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน


 
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)