Rethink: เงินออมระยะยาวของเราอยู่ตรงไหนบ้าง?

การออมเงินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการออมแตกต่างกันไป การจะออมให้ประสบความสำเร็จจึงต้องรู้จักการจัดสรรและใช้ผลิตภัณฑ์ในการออมให้เกิดประโยชน์สูงสุด